(Xây dựng) – Từ nay đến ngày 10/12/2023, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn quận Cầu Giấy có thể tham gia góp ý kiến vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 20245, tầm nhìn 2065.

Niêm yết công khai và lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065
Đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 đang được lấy ý kiến tại quận Cầu Giấy.

UBND quận Cầu Giấy vừa ban hành Thông báo niêm yết công khai và lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Thông báo được niêm yết tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính quận Cầu Giấy và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của quận.

Hồ sơ bao gồm thuyết minh đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Ngoài ra còn có 8 bản đồ thể hiện vị trí, ranh giới và mối liên hệ vùng; hiện trạng sử dụng đất; định hướng phát triển không gian; thiết kế đô thị; định hướng quy hoạch giao thông; định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật…

Ông Vũ Trung Kiên – Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Việc lấy ý kiến là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Thành phố nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng. Việc tham gia của cộng đồng sẽ góp phần tạo được sự đồng thuận, tăng tính khả thi của đồ án, từ đó nâng cao chất lượng quy hoạch, phát triển đô thị.

Niêm yết công khai và lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065
Sự tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có ý kiến đóng góp đối với đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 có thể xem tại đây:

Thời gian niêm yết kéo dài từ nay đến ngày 10/12/2023. UBND quận Cầu Giấy sẽ tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân, đại diện cộng đồng dân cư để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phù hợp Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn 2065.

Niêm yết công khai và lấy ý kiến đối với Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065
Định hướng phát triển không gian trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch chung 2011) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, UBND Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội và Viện Quy hoạch xây dựng tổ chức triển khai lập Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung 2011 và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể gắn với định hướng phát triển đô thị Thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội đã trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 16/6/2023, đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác triển khai lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan.